Persondatapolitik

Forsikringsforhold:
Ejendomsmæglerfirmaet Sweet-Homes har tegnet ansvarsforsikring og garantistillelse hos DE – Dansk Ejendomsmæglerforening – via Tryg forsikring. Forsikringen dækker formidling af ejendomme beliggende i Danmark.

Vil du som forbruger klage over en ejendomsmægler, kan dette ske til Klagenævnet for Ejendomsformidling, Islands Brygge 43, 2300 København S, tlf. 70 25 36 66, www.ejendomsmaeglernaevnet.dk.

Ejendomsmæglerlovgivningen er underlagt Erhvervsstyrelsen, se www.erhvervsstyrelsen.dk.

Persondatapolitik:
Hos Sweet-Homes har vi fastsat en persondatapolitik, for at kunne fortælle dig, hvordan vi indsamler, behandler og opbevarer dine personoplysninger, når du er i kontakt med os og aftager vores ydelser, hvad enten det er på vores hjemmeside, i et kundeforhold eller efter en sag er afsluttet.

Vi respekter dit privatliv og dine rettigheder til at beskytte dine personoplysninger. Derfor vil vi sikre lovlig, rimelig og gennemsigtig behandling af dine oplysninger, uanset hvorfra og hvorfor, vi har modtaget dine oplysninger.

Hvorfor og hvornår registrerer og bruger vi dine personoplysninger?
Vi registrerer og bruger oplysninger om dig til at tilbyde dig den bedste rådgivning og de bedste løsninger, for at overholde vores aftaler med dig samt for at opfylde de lovkrav, vi er pålagt som ejendomsmæglervirksomhed.

Det betyder, at vi registrerer og bruger personoplysninger, når:

 • Du har bestilt materiale fra os
 • Du har indgået eller overvejer at indgå en aftale med os om en ydelse
 • Du har købt, lejet eller solgt en bolig igennem os
 • Du har givet os tilladelse til at bruge dine personoplysninger til et bestemt formål
 • Vi er juridisk forpligtede til det, f.eks. i henhold til:
  • Lov om formidling af fast ejendom
  • Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom
  • Lov om juridisk rådgivning
  • Hvidvaskloven
  • Forældelsesloven
  • Bogføringsloven
  • Databeskyttelsesloven

Hvis du ikke efterfølgende indgår i en yderligere relation med os, opbevares dine oplysninger som udgangspunkt i 1 år fra seneste kontakt.

Når du indgår i et kundeforhold med os, herunder sætter din ejendom til salg, lejer en bolig, køber en ejendom, vi har til salg, eller aftager vores rådgivningsydelser, har vi behov for yderligere oplysninger. Du får yderligere oplysning om vores persondatabehandling i disse situationer.

Hvis du ikke efterfølgende indgår i en anden relation med os, opbevares dine oplysninger som udgangspunkt i 10 år fra kundeforholdets afslutning.

Når du kontakter os direkte i andre situationer, behandles dine kontaktoplysninger i vores telefon- og/eller IT-systemer.

Hvis du ikke efterfølgende indgår i en yderligere relation med os, opbevares dine oplysninger i op til 5 år fra seneste kontakt, afhængigt at kontaktes karakter.

Hvis vi undtagelsesvis har behov for at indsamle personfølsomme oplysninger, sker dette ikke uden dit samtykke.

Du kan til enhver tid få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig ved at kontakte os.

Vi videregiver dine personoplysninger til de nødvendige forsyningsvirksomheder i det omfang, dette er nødvendigt og, til vores øvrige samarbejdspartnere og Boligsiden A/S.

Vi videregiver kun dine personoplysninger, når det er formålstjenstligt for at levere den service eller ydelse, du modtager fra os.

Herudover kan vi videregive dine personoplysninger til offentlige myndigheder, hvis dette kræves af lovgivningen.

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til brug for markedsføring overfor dig uden dit samtykke. Du kan til enhver tid frabede dig markedsføring fra os eller vores samarbejdspartnere ved at kontakte os.

Hvis dine personoplysninger videregives til tredjelande, vil du blive oplyst om dette.

Når du får oplysning om, at andre dataansvarlige virksomheder behandler dine personoplysninger, skal du være opmærksom på, at de ikke nødvendigvis har samme persondatapolitik og persondatabehandling som os.

Vi indsamler dine personoplysninger fra dig.

Herudover kan vi modtage oplysninger om dig fra andre. Hvis dette er tilfældet, vil du få oplysning om dette ved vores første kontakt herefter. Den nævnte oplysning kan blive givet ved en henvisning til denne persondatapolitik.

Vi sikrer dine personoplysninger ved både tekniske og organisatoriske foranstaltninger. På den måde beskytter vi dine oplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring eller uautoriseret videregivelse eller adgang.

Vi kan løbende ændre denne persondatapolitik, og forbeholder os ret til dette, fordi vi løbende vil sikre, at vi opfylder kravene til korrekt behandling af dine personoplysninger.

I forhold til vores behandling af oplysninger om dig har du, jf. databeskyttelsesforordningen, en række rettigheder:

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en
række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige
generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.